Jakie wymagania powinna spełniać agencja ochrony?

Współcześnie każdy rodzaj prowadzonej działalności wymaga współpracy z formą ochroniarską. W związku z tym warto poznać wymagania, jakie powinna spełniać agencja, aby mogła funkcjonować na rynku.

Cechy charakterystyczne wskazanej działalności

Ochrona osób oraz mienia wykonywana jest w postaci bezpośredniej ochrony fizycznej (doraźnie bądź stale). Może ona przebiegać w formie stałego dozoru sygnałów, które są przesyłane, gromadzone, a ponadto przetwarzane w urządzeniach elektronicznych, a także systemach alarmowych wykorzystywanych w ochronie mienia. Agencja ochrony może realizować zadanie konwojowania wartości pieniężnych bądź innych przedmiotów mających dużą wartość. Innym rodzajem czynności, którą może świadczyć agencja ochrony, jest zabezpieczenie techniczne. Obejmuje ono montaż urządzeń elektronicznych oraz systemów alarmowych, których zadaniem jest sygnalizowanie o zagrożeniach chronionych osób oraz mienia. Zabezpieczenie to dotyczy także ekstrapolacji, konserwacji, a także naprawy elektronicznych systemów alarmowych oraz instalacji środków mechanicznego zabezpieczenia i ich serwisowanie.

Podstawowe wymagania niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej

Agencja ochrony do uruchomienia działalności wymaga uzyskania koncesji, która określa zakres oraz formy prowadzania usług ochrony osób i mienia. Natomiast działalność polegająca na zabezpieczeniu technicznym niedotycząca obszarów, obiektów oraz urządzeń istotnych dla obronności bezpieczeństwa publicznego, a także innych ważnych interesów państwa nie wymaga koncesji. Ewidencja wyżej wymienionych obszarów, obiektów oraz urządzeń prowadzona jest przez wojewodów, ma ona charakter poufny. Obejmuje ona natomiast zakłady zbrojeniowe, porty lotnicze, banki, przedsiębiorstwa, które wytwarzają, przechowują lub transportują wartości pieniężne, rurociągi paliwowe, zapory wodne, muzea, archiwa państwowe i inne. Organ wydający określoną koncesję to minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Określone pozwolenie może otrzymać przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, pod warunkiem, że jest wpisany jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej bądź kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego, Dotyczy to także podmiotów, w których przypadku co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, pełnomocnikiem bądź prokurentem znajduje się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony, bądź kwalifikowanych pracowników zapierniczenia technicznego. Co więcej, pozostałe osoby, które mają prawo do reprezentacji firmy, nie mogą być karane za przestępstwo umyślne lub umyśle przestępstwo skarbowe.

Artykuł powstał we współpracy z https://juwentus.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here