KARTAPELNAKORZYSCI.pl - bonusy, rabaty, skipass'y i inne ...
zapomniałeś hasło?
 

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Pełnej Korzyści (dalej zwanej również „Karta"), mającej na celu zoptymalizowanie wykorzystania środków finansowych
 • 1.2. MATinternet s.c. jest wdrażającym projekt oraz twórcą systemu Karta Pełna Korzyści, który odpowiada za poprawne działanie systemu oraz jego dostępność dla Użytkowników, Prezydium weryfikującego, Partnerów oraz Obiektów Aktywujących
 • 1.3. Partnerem strategicznym Karty Pełnej Korzyści są: Tatrzańska Izba Gospodarcza, Burmistrz Miasta Zakopanego, Starosta Powiatu Tatrzańskiego, Biuro Promocji Zakopanego, Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury
 • 1.4. Program Karta Pełna Korzyści jest prowadzony w punktach biorących udział w programie, nazywanych dalej Partnerami poprzez stronę internetową pod adresem http://www.kartapelnakorzysci.pl
 • 1.5. Partnerzy prowadzą aktywną politykę sprzedaży, poprzez narzędzia elektronicznego marketingu dostępne w systemie Karta Pełna Korzyści, tak, aby dynamicznie współpracować z Użytkownikami Karty i dostarczać informacji o usługach oraz prezentować Użytkownikom oferty specjalne, dopłaty oraz inne unikalne usługi niedostępne poza systemem Karta Pełna Korzyści
 • 1.6. Program Karta Pełna Korzyści rozpoczyna się w dniu i trwa bezterminowo
 • 1.7. Użytkownik, dokonujący aktywacji Karty Pełnej Korzyści w sposób określony niżej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Pełnej Korzyści

 • 2.1. Karta Pełna Korzyści ma trzy warianty: Podstawowy, którego koszty rezerwacji wynoszą 9,90 zł, wariant Karta VIP, której koszty rezerwacji wynoszą 19,90 zł oraz wariant Karta Pełna Korzyści dla Mieszkańców Podhala
 • 2.2. Każdy Użytkownik Programu wpłacając odpowiednio kwotę 9,90 zł lub 19,90 zł będzie mógł rezerwować w wybranym przez siebie okresie specjalne warunki dopłat, które zostały ustalone na czas ich rezerwacji i są gwarantowane w wybranym okresie rezerwacji, który nie może być dłuższy niż 4 tygodnie
 • 2.3. Karta jest instrumentem, dzięki któremu można również dokonać częściowej zapłaty (dopłaty) za usługi lub towary u wskazanych Partnerów Karty Pełnej Korzyści
 • 2.4. Karta Pełna Korzyści umożliwia dokonywanie zakupu ofert bonusowych dających bardzo wysokie zniżki oraz pozwala na zakup biletów, umożliwiających wejście poza kolejką
 • 2.5. Jakość korzyści proponowanych przez Partnerów podlega weryfikacji i jest popierana przez prezydium weryfikujące
 • 2.6. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Programie
 • 2.7. Prawa związane z Kartą Pełną Korzyści nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób - w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Użytkowników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie
 • 2.8. Prawo do korzystania z konta Użytkownika, a w szczególności prawo do korzystania z upustów cenowych przysługuje wyłącznie Użytkownikowi
 • 2.9. Karta Pełna Korzyści nie podlega wymianie ani zwrotowi na środki pieniężne
 • 2.10. Otrzymane w Programie korzyści nie mogą być wymieniane na gotówkę

§ 3. Aktywacja i użytkowanie Karty Pełnej Korzyści

 • 3.1. Warunkiem przystąpienia do programu i użytkowania Karty Pełnej Korzyści jest jej aktywacja
 • 3.2. Proces aktywacji rozpoczyna się zarejestrowaniem w systemie Karta Pełna Korzyści, a następnie zarezerwowaniem pakietu korzyści w wybranym przez siebie okresie poprzez stronę internetową pod adresem www.kartapelnakorzysci.pl
 • 3.3. Po dokonaniu powyższych czynności Użytkownik zobowiązany jest dokonać wpłaty w terminie 3 dni w wysokości 9,90 PLN lub 19,90 PLN w zależności od wybranego wariantu Karty na rachunek bankowy nr ...
 • 3.4. Użytkownicy, którzy wybrali pakiet Podstawowy pod dokonaniu rezerwacji i opłaceniu jej kosztów mogą odebrać Kartę w jednym z obiektów aktywujących (OA), których lista znajduje się na stronie internetowej Programu
 • 3.5. Przy wyborze Karty VIP konieczne jest podanie adresu zamawiającego tak, aby Karta mogła zostać doręczona
 • 3.6. Rezerwacje nie opłacone we wskazanym powyżej terminie będą usuwane automatycznie z Programu
 • 3.7. Karta Pełna Korzyści może zostać w kolejnym okresie jej ponownie (wielokrotnie) doładowana w granicach i sposób opisany powyżej
 • 3.8. Karta Pełna Korzyści jest ważna w okresie zarezerwowanym uprzednio przez Użytkownika w procesie aktywacji
 • 3.9. Aktywacja Karty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych
 • 3.10. Karta Pełna Korzyści przypisana jest do jednego Konta Użytkownika
 • 3.11. Aktywacja Karty Pełnej Korzyści zawiera wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez MATinternet zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

§ 4. Warunki korzystania z Karty Pełnej Korzyści:

 • 4.1. Kartą można dopłacać u Partnerów Karty Pełnej Korzyści do usług przez nich świadczonych
 • 4.2. Wysokość dopłat jest ustalana w momencie rezerwowania Karty Pełnej Korzyści
 • 4.3. Koszty rezerwacji w wysokości 9,90 lub 19,90 nie podlegają zwrotowi
 • 4.4. Zakupione specjalne oferty, bonusy, bilety i inne korzyści są realizowane zgodnie z indywidualnymi warunkami dla danej oferty i odpowiada za nie Partner. Partner odpowiada za wystawioną ofertę oraz jej realizację
 • 4.5. Niewykorzystane środki doładowane na Kartę Pełną Korzyści nie podlegają zwrotowi
 • 4.6. Niewykorzystane środki doładowane na Kartę Pełną Korzyści przepadają z datą końca rezerwacji Pakietu Korzyści
 • 4.7. Zakupione specjalne oferty, bonusy, bilety i inne korzyści są realizowane zgodnie z indywidualnymi warunkami dla danej oferty i odpowiada za nie Partner. Partner odpowiada za realizację oferowanej przez niego korzyści

§ 5. Obiekty Aktywujące Kartę Pełną Korzyści

 • 5.1. Obiekty Aktywujące Kartę Pełną Korzyści to zweryfikowane pod względem jakości świadczonych usług, prowadzący działalność w zakresie usług noclegowych (posiadający hotele, pensjonaty, kwatery prywatne) oraz wybrane Centra Informacji Turystycznej – wymienione na stronie www.kartapelnakorzysci.pl
 • 5.2. Do zadań Obiektów Aktywujących należy:
  • 5.2.1. Aktywacja Karty Pełnej Korzyści - Użytkownik, po przedstawieniu przez Użytkownika wydruku z dokonanej rezerwacji Karty Pełnej Korzyści lub w przypadku braku wydruku podaniu Loginu do swojego konta
  • 5.2.2. Wydanie Karty Pełnej Korzyści w wariancie Podstawowym po zweryfikowaniu Użytkownika i zapłacie przez niego w Punkcie Aktywującym kwoty10,00 zł, tytułem kaucji

§ 6. Prezydium Weryfikujące

 • 6.1. Przedstawiciele Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, Burmistrza Miasta Zakopanego, Starosty Powiatu Tatrzańskiego, Biura Promocji Zakopanego, Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury tworzą Prezydium Weryfikujące Obiekty Aktywujące (OA) Kartę oraz Punkty Świadczące Usługi (PŚU)

§ 7. Partnerzy
 • 7.1. Partnerami są usługodawcy, którzy wyrazili zgodę na udział w Programie
 • 7.2. Partner otrzymuje dostęp do systemu Karta Pełna Korzyści poprzez indywidualne konto zarządzane przez internet
 • 7.3. Partner sam zarządza swoją ofertą, decydując o wysokości, rodzaju oraz czasie obowiązywania danej oferty. Partner jest odpowiedzialny za realizację zaoferowanej przez niego korzyści

§ 8. Karta Pełna Korzyści dla mieszkańców Podhala

 • 8.1. Karta wydawana dla mieszkańca Podhala jest aktywna 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Aktywacja dokonywana jest po rejestracji w systemie, opłaceniu kosztów obsługi rezerwacji w wysokości 19,90 PLN oraz odbiorze w wyznaczonym Punkcie Aktywującym Kartę
 • 8.2. Przysługujące mieszkańcom Podhala dopłaty są zmienne, obowiązują w danym dniu, o czym mieszkańcy są informowani poprzez stronę internetową www.kartapelnakorzysci.pl

§ 9. Odpowiedzialność wydawcy Karty i reklamacje

 • 9.1. MATinternet i Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy i nie umożliwiają nabywcy czy użytkownikowi Karty zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty
 • 9.2. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty, jej użytkownikowi nie przysługują wobec MATinternet i Partnerów żadne roszczenia
 • 9.3. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Programu
 • 9.4. Wszelkie reklamacje związane z wykorzystaniem Karty Pełnej Korzyści będą rozpatrywane w terminie 30 dni od zgłoszenia

§ 10. Postanowienia końcowe

 • 10.1. MATinternet zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu wydawania Kart w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani poprzez wiadomości e-mail oraz przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.kartapelnakorzysci.pl. Użytkownicy Kart nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach
 • 10.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny u wszystkich Partnerów oraz na stronach internetowych www.kartapelnakorzysci.pl
 • 10.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ...

nie wiesz o co chodzi?
ZACZNIJ OD TEGO